دسته: بیوگرافی بنیان گزاران وهابیت

ماهر المعیقلی

آیا ماهر المعیقلی که قاری قرآن است و صدای زیبایی دارد وهابی است؟ متاسفانه وی مانند بیشتر همقطاران سعودی اش، از وهابیون متعصب و تکفیری است که با تکفیر دیگر مذاهب به خصوص تشیع ماهیت پلید خویش را نشان داده . نکته مهم در باره اینگونه افراد این است که نباید صدای به ظاهر خوش […]